Vztahy zaměstnance a zaměstnavatele

Do pracovněprávního vztahu vstupuje zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnavatelem může být každá osoba, která má právní subjektivitu. Zaměstnancem může být každý občan, který je způsobilý k zaměstnaneckým právům a povinnostem a je starší 15 let. Třetím účastníkem, který může vstupovat do těchto vztahů, jsou odborové organizace.
 Pracující zaměstnanec
Vznik pracovního poměru
Před uzavřením smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit nového pracovníka s právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají z pracovního poměru, a s právními a mzdovými podmínkami. Pracovní poměr vzniká následným písemným uzavřením pracovní smlouvy, ve které musí být jasně specifikován den nástupu, druh práce a místo výkonu práce. V České republice je uzákoněná doba práce na 40 hodin týdně. Po 6 hodinách má zaměstnanec nárok na 30minutovou přestávku. Za noční práci a práci ve dnech klidu mu náleží příplatek.
 
Ukončení pracovního poměru
Smlouva uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutí dohodnuté doby a může být prodloužena na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovněprávní vztah může zaniknout i dohodou obou stran. Častým a nejméně příjemným úkonem je výpověď jedné strany. Ta musí být dána písemně a doručena druhé straně. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení výpovědi a trvá 2 měsíce. Výpovědními důvody ze strany zaměstnavatele mohou být organizační změny, nadbytečnost, zdravotní nezpůsobilost pracovníka, neplnění předpokladů pro výkon sjednané práce či neuspokojivé výsledky.
Potřesení rukou
Zaměstnavatel nemůže podat výpověď v tzv. ochranné lhůtě – např. v těhotenství, při rodičovské dovolené apod. Naopak může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud pracovník hrubě porušil kázeň na pracovišti. Mezi zaměstnanecké důvodu pro zrušení patří nevyplacení mzdy nebo náhrady mzdy do 15 dnů od doby splatnosti nebo pokud nebylo zaměstnanci umožněno převedení na základě lékařského posudku do 15 dnů na jinou práci, a tak může dojít k ohrožení života, nebo zdraví. Ve zkušební době může jedna nebo druhá strana zrušit pracovní vztah bez udání důvodu písemně 3 dny předem.
 
Pracovněprávní vztahy jsou tvořeny vzájemnými právy a povinnosti, nezapomínejte proto na ně!